tlo_baner_1-10_2b_large.jpg

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU STREFA FITNESS

Strefa Fitness w Nowej Dębie przy ulicy Szypowskiego 1B zwany dalej klubem świadczy usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej Klientów oraz Członków Klubu posiadających karnety na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Przed skorzystaniem z Klubu należy się zapoznać z regulaminem (zawsze dostępnym
  w recepcji oraz na stronie www.strefafitness-nd.pl) oraz instrukcjami użytkowania
  i obsługi sprzętu sportowego znajdującego się na urządzeniach. W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc instruktora sprawującego opiekę na Sali, instruktora bądź recepcję.
 2. Użytkownikiem klubu może być osoba:
 • posiadająca opłacony karnet,
 • która zapłaciła za pojedyncze wejście,
 • małoletnia od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą ustawowego opiekuna.
 1. Klubowicz winien podać pełny adres zameldowania oraz numer telefonu.
 2. Zakupiony karnet wystawia się tylko na jedną osobę (tzw. Karnet imienny). Przy wejściu do klubu następuje weryfikacja.
 3. Karnety ulgowe sprzedawane będą po okazaniu ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej (do 26 roku życia).
 4. Na wykupionym karnecie Klubowicz może korzystać z usług Klubu (Strefa Cardio & Strong lub zajęcia grupowe) bez limitu, jednak tylko raz dziennie. W sytuacji kiedy jest konieczność skorzystania z usług Klubu więcej niż jeden raz w ciągu danego dnia musi być to niezwłocznie zgłoszone w Recepcji Klubu w celu uniknięcia naruszenia regulaminu, a co za tym idzie rozwiązanie umowy przez Klub.
 5. Klubowicz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zagubionym karnecie lub kluczyku do szafki, a za wydanie nowego zostanie pobrana opłata w kwocie 20 zł.
 6. Klubowicz nie ma prawa nikomu udostępniać swojego karnetu ani zezwalać na jego użycie osobom trzecim, a przypadek taki traktowany będzie jako naruszenie regulaminu.
 7. Klubowiczów obowiązuje strój sportowy i czyste /zmienne/ obuwie przeznaczone do ćwiczeń. Zabrania się przebywania na salach ćwiczeń bez koszulki.
 • Klubowicz powinien zasięgnąć porady lekarskiej gdyż sam bierze odpowiedzialność za swój stan zdrowia a to, że ma zamiar skorzystać z usług klubu oznacza, iż nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań /personel klubu nie posiada wykształcenia medycznego/.
 1. Klubowicz uczęszczający na zajęcia grupowe bądź na zajęcia z trenerem personalnym zobowiązany jest powiadomić osobę prowadzącą o wszelkich dolegliwościach, kontuzjach, urazach.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących
  w zajęciach spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie klubu, a także nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.
 3. Klubowicz winien posiadać i używać swój ręcznik na sali ćwiczeń siłowych ze względów higienicznych, a jeżeli nie będzie go ze sobą posiadał, wypożyczyć
  w recepcji za dodatkową opłatą.
 4. W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów. Bezwzględnie   zabrania się prowadzenia treningu personalnego na własną rękę pod rygorem rozwiązania przez Klub umowy.
 5. Wejście na salę fitness poza godzinami, gdzie odbywają się zajęcia jest zabronione.
  Z Sali można korzystać jedynie pod okiem instruktora.
 6. Samodzielne korzystanie z Sali do treningu personalnego możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tego w Recepcji Klubu. Osoba przebywająca w opisanym pomieszczeniu odpowiada za nie w razie zniszczenia mienia bądź kradzieży.
 7. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zapisów na najbardziej popularne zajęcia ze wcześniejszym wskazaniem terminu takich zapisów.
 8. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy, kiedy liczba osób chętnych na zajęcia nie przekroczy 4 osób lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów. Osoby takie mogą w cenie wejścia na zajęcia grupowe bądź karnetu na zajęcia grupowe skorzystać ze strefy Cardio i Strong bez ograniczenia czasowego.
 9. Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie klubu.
 10. Za wszelkie szkody powstałe na terenie klubu z winy ćwiczącego w pełni odpowiada ćwiczący lub w przypadku osób nieletnich, jego prawny opiekun.
 11. Klubowicz zobowiązany jest szanować mienie klubu, po zakończeniu ćwiczeń odkładać sprzęt na swoje miejsce, nie rzucać sprzętami i pozostawiać po sobie porządek.
 12. Na terenie klubu zabrania się:
 • przestawiania sprzętów,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wnoszenia jedzenia oraz napojów w szklanych opakowaniach (chyba ze zostały zakupione w recepcji klubu),
 • wnoszenia na teren klubu i korzystania z jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez zgody właściciela,
 • handlu, akwizycji oraz prowadzenia jakichkolwiek działalności celem których jest osiąganie bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowych lub niemajątkowych pod rygorem rozwiązania przez klub umowy,
 • palenia tytoniu,
 • spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych niedozwolonych substancji oraz środków odurzających (osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren klubu),
 • samowolnie regulować urządzeń do klimatyzacji.
 1. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach reklamowych zdjęć wykonanych na terenie klubu podczas godzin jego otwarcia oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez klub, wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.
  W razie gdy Klient uzna, że nie chce aby jego wizerunek był wykorzystywany Klub zobowiązany jest usunąć takie zdjęcie w jak najszybszym terminie.
 2. Klub zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmienione warunki regulaminu zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej klubu www.strefafitness-nd.pl oraz w recepcji klubu.

STREFA FITNESS
BEGG Sp. z o.o.